Trắc nghiệm: Sự kiện gì sẽ diễn ra với bạn trong tuần cuối của tháng 2?

 

Chi tiết đầu tiên nào trong bức hình này đập vào mắt bạn ngay khi nhìn?